2022. augusztus 29., hétfő

Alapító okirat, módosítás

 Társasházat csak alapító okirat készítésével lehet alapítani. Az alapító okiratot, mind pedig annak módosításait vagy közokiratba kell foglalni (ez a ritkább, mert közjegyző vagy bíróság eljárása szükséges hozzá) vagy pedig ügyvéd, illetőleg kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Összes tulajdonostárs szükséges hozzá. e kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartást vezető illetékes Földhivatalnak. Tekintetbe véve azt, hogy a Földhivatal előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező, az ezzel kapcsolatos kérelmet is csak erre feljogosított személy vagy hatóság terjesztheti elő. Az alapító okirathoz mellékelt társasházi lakások beosztását tartalmazó tervrajz, illetve a külön tulajdonban álló lakás beosztásának megváltoztatása miatt viszont nem feltétlenül szükséges az alapító okirat módosítása.


Alapító okirat felépítése:

I. Bevezető rendelkezések
II. Közös tulajdonban maradó épületrészek
III. Külön tulajodon meghatározása (albetétek felsorolása arab számmal)
IV. Egyéb adatok, tények (pl. szoglami jogok)
V. A tulajdonostársak egymás közötti viszonya

Módosításra több esetben lehet szükség (jogszabályi kötelezettség, közös tulajdon értékesítése, új albetét létrejötte, stb.)